!!(คลิ๊กที่ปุ่มเพื่อเล่นและ เพื่อขยายภาพวีดีโอ)
 
     
                    ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง  
  ธารทิพย์ 01อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน  
  กองพัสดุ   ส่วนพัฒนาระบบพัสดุ   จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทาง  
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหาร  
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ผู้เข้า  
  ร่วมประชุมรับทราบ  เรื่อง   กฎหมาย  ระเบียบ และการดำเนินการที่  
  เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง     ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2560  
  การมอบอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารงานพัสดุ การ  
  จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง   และบันทึกในระบบ   e-GP   เอกสาร  
  การซื้อหรือจ้าง และการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา    ซึ่งมีผู้เข้า  
  ร่วมประชุมจากสำนักกองส่วนกลาง และ สำนักชลประทานที่  1-17  
     
                       ปราการ ข่าว  
 

 

 

Copyright © test
กรมชลประทาน กองพัสดุ